Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας

Δημοσιεύτηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 η σχετική ΚΥΑ με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924, ΦΕΚ 4709, τεύχος Β΄/23/10/20 όπου στο άρθρο 3 – Περιορισμός της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες – αναφέρεται :

1. Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00.

2. Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, (β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που αποκτάται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (β) αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.

Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση ΄Αδειας κυκλοφορίας Εργαζομένου που πρέπει να χορηγήσετε  στους εργαζομένους στα αρτοποιεία σας, σας σημειώνουμε την παράγραφο 4 του παραπάνω άρθρου:

4. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση/Βεβαίωση ΄Αδειας κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ.Επαγγελματία & Επιτηδευματία ,που πρέπει να έχουν οι αρτοποιοί, σας σημειώνουμε  την  παράγραφο  5 του παραπάνω άρθρου:

5. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Παρακαλούμε πολύ όπως μεριμνήσετε έγκαιρα, με τη βοήθεια των λογιστών σας, για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις/ Βεβαιώσεις Αδειών Κυκλοφορίας, τόσο τις δικές σας, όσο και των εργαζομένων σας που τις χρειάζονται για την κυκλοφορία στο παραπάνω χρονικό διάστημα, καθώς θα γίνονται έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα και  στην περιφέρεια του Πειραιά, η οποία  ανήκει στο υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο 3, και θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΕΚ

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά