Η απόφαση για την παράταση των κυρώσεων της ψηφιακής κάρτας στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 24595/29-3-2024 με την οποία τροποποιούνται συνολικά 4 αποφάσεις.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Μέρος Α

Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡγΑνΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

1. Στο Μέρος Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης (Β’ 2668), αντικαθίσταται η υποπερ. i της περ. β της παρ. 2 ως εξής:
«i) οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με Κ.Α.Δ. 8010 και 8020 καθώς και οι επιχειρήσεις με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) τις ιδιωτικές ασφαλίσεις (Κ.Α.Δ. 65.1).».

2. Στο Μέρος Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης (Β’2668), αντικαθίσταται η περ. γ της παρ. 2 ως εξής:
«2. γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή, στα ορυχεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19), στα ναυπηγεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα τέσσερα ψηφία το 3011 και το 3012), καθώς και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡ-ΚΑΛ). Επίσης εξαιρούνται οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα. Για τους κλάδους του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’4629) υπουργικής απόφασης, επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024.

Μέρος Β

Τροποποίηση ως προς το ΜΕΡΟΣ Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης.
Τροποποιείται το Μέρος Β της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης ως εξής:
1. Στην περ. Β αντικαθίσταται η φράση «ελάχιστου κατώτατου μισθού» από τη φράση «νομοθετημένου κατώτατου μισθού».
2. Στο τέλος της περ. Γ αντικαθίσταται η φράση «ελάχιστου νομοθετημένου μισθού» από τη φράση «νομοθετημένου κατώτατου μισθού.».

Μέρος Γ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1. Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 11 που αφορά στην ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου, ως εξής:
«4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά.».

2. Στο άρθρο 5Α «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2» στην παρ. ε, πριν από την λέξη «ημερών» προστίθεται η λέξη «εργάσιμων» και η παρ. ε διαμορφώνεται ως εξής:
«ε. Οι δηλώσεις λήξης/λύσης της σχέσης εργασίας υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 4 της παρούσης.».

Μέρος Δ

Αντικαθίσταται το Μέρος Δ της υπ’ αρ. 113169/27-12-2023 (Β’ 7421) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως εξής:
«Σταδιακή προσαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Τα νέα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές που εισήχθησαν με το μέρος Γ της παρούσας θα είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους έως την 1η Ιουλίου 2024 με την επιφύλαξη σταδιακών προσαρμογών του συστήματος έως την ημερομηνία αυτή.».

Μέρος Ε

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Απριλίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ.

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά