Καταστατικό

Όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την ειδική προς τούτο συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των μέλων του της 30ης Οκτωβρίου 1996).

Διαβάστε το από εδώ: Κατασταστικό Σωματείου Αρτοποιών Νομού Πειραιώς