ΣΑΝΠ

Το Σωματείο Αρτοποιών Νομού Πειραιώς ιδρύθηκε το έτος 1896, υπό τον τίτλο:  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”. H έδρα του βρίσκεται στον  Πειραιά, στην οδό Δ.Γούναρη 21-23, 3ος όροφος. Το Σωματείο διοικείται από αιρετό 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για τριετή θητεία και αποτελεί Νομικό Μη κερδοσκοπικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του Σωματείου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα το Σωματείο σκοπούς έχει:

 • Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των αρτοποιών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • Την συστηματική και επιστημονική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την αξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 • Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, τη Δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Διακιοσύνης και της Ειρήνης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μας έχει επιτύχει την αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας του και έτσι είναι σε θέση πλέον να ανταπεξέλθει κατά τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και να εκπληρώσει με μεγαλύτερη ευελιξία την αποστολή του.

Το Σωματείο:

 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση με ανακοινώσεις προς τα μέλη του για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 • Ενημερώνει τις Δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες για τα θέματα που αφορούν τη Βιοτεχνική Αρτοποιία, φροντίζει για την εφαρμογή της αρτοποιητικής νομοθεσίας και εκπροσωπεί τα μέλη του Στις Δημόσιες Αρχές.
 • Φροντίζει για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών του μέσω πολλών κοινωνικών εκδηλώσεων και εορτών.
 • Εξασφαλίζει συνθήκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών του μέσω Σεμιναρίων και Επιμορφωτικών Ημερίδων.
 • Τυπώνει αφίσες και ενημερωτικά έντυπα προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα του Φούρνου της Γειτονιάς.
 • Αναβαθμίζει το επίπεδο λειτουργίας με τη δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ιστοσελίδας αφενός για την προώθηση του Φούρνου της Γειτονιάς και αφετέρου για τη δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό.